Tác giả, nhóm tác giả điền vào phiếu dưới đây để gửi bài dự thi tham gia.